بدینوسیله نتایج دومین دوره مسابقات فتح پرچم غرب کشور در حوزه صنعتی و غیرصنعتی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

برگزیدگان بخش اصلی مسابقه:

  • رتبه اول» تیم Mordor از استان تهران
  • رتبه دوم» تیم Antares از استان کرمانشاه
  • رتبه سوم» تیم Night's Watch از استان کرمانشاه

برگزیدگان حوزه صنعتی:

  • رتبه اول» تیم Mordor از استان تهران
  • رتبه دوم» تیم Antares از استان کرمانشاه
  • رتبه سوم» تیم بانک ملی استان کرمانشاه و تیم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه